หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
---------------------------------------
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ในคราวประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phaikhodon.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ  ณ  วันที่   13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 10.38 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-941-1668
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10