หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8
---------------------------------------
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นการแก้ไขปีงบประมาณที่จะดำเนินการ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 และข้อ 24 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.phaikhodon.go.th หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ค. 2565 เวลา 11.54 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-941-1668
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10