หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕62
---------------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนได้มีมติเห็นชอบ และได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๖  (๒)  
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้) และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.phaikhodon.go.th หรือโทร 055-906052 ต่อ 11
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2561


      ลงชื่อ
(นายประเชิญ   สุขเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10