หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
QR Code
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ประกาศ
QR Code
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
------------------------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น       (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว แล้วนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562


(ลงชื่อ)
(นายประเชิญ   สุขเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10