หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 

รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ 2

***************************

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25648 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอนได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ 2 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร 055-906052 ต่อ 11  
    
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑


    (ลงชื่อ)
                  (นายประเชิญ   สุขเกษม)
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ ส.อ.วีรัตน์ ส้มส้า

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10