หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 
 
 
 


นายภิญโญ นุชพ่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


จ่าเอกพรศักดิ์ ทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางปถมาภรณ์ สิงหบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สิบเอกวีรัตน์ ส้มส้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สิบโทหญิง ดารุวรรณ ภู่จันทร์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางชลธิชา หวังต่อผล
นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)


นางอรสา ด้วงอ่ำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายมงคล นวนเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน