หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเยาวชน สตรี

แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์

แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันเป็นประโยชน์และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

แนวการการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน

แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างและซ่อมแซมรางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาด้านการขุดลอกคลองธรรมชาติ และก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น
 
 
 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร และข้อมูลข่าวสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนาการระบบการบริการประชาชน
 
 
 

แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทางด้านการเกษตรส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ

แนวทางการส่งเสริมการลงทุน และมุ่งเน้นการการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
       
         

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10