หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพ
 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี
 
ชุมชนเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
 
อนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟู
 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-906-052
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10